Loading...

노트9, 128기가를 살까 512기가를 살까? 나에게 맞는 용량과 모델 선택하기!

*바쁘신 분들을 위해! 테스트 영상은 여기서 부터! ( 5:56 )
*테스트 영상에 자막을 512를 넣어야 했는데 실수로 256... ㅠㅠ 흑흑
*램이 앱 구동속도에 큰 영향을 주진 않지만, 기본적인 같은 테스트 환경을 만들다보니 멀티태스킹 기준의 테스트는 진행하지 않았습니다!

두 가지 용량으로 출시된 노트9,
두제품을 비교해 보았습니다.
과연 어떤 공통점이 있고
어떤 차이점이 있을까요?
실제 퍼포먼스는 어떨까요?#노트9
#노트9용량비교
#노트9구매결정

[1초만에 구독하기] https://bit.ly/2PRln9y


Device:
1) Filming
Sony a6400
- https://coupa.ng/bhyTPS
SELP18105G E PZ 18-105mm F4 G OSS
- https://coupa.ng/bhyTQb
SEL24F18Z E Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA
- https://coupa.ng/bhyTQr


2)Recording
Rode Micro
- https://coupa.ng/bhyTQ0
Sony TX650
- https://coupa.ng/bhyTRj
3)Mobile
iPhone XR
- https://coupa.ng/bhyTRK
Galaxy S10
- https://coupa.ng/bhyTR8

4) Editing Tools
Macbook Pro 15" 2018 + Final Cut Pro
- https://coupa.ng/bhyTSF
[1초만에 구독하기] https://bit.ly/2PRln9y


Device:
1) Filming
Sony a6400
- https://coupa.ng/bhyTPS
SELP18105G E PZ 18-105mm F4 G OSS
- https://coupa.ng/bhyTQb
SEL24F18Z E Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA
- https://coupa.ng/bhyTQr


2)Recording
Rode Micro
- https://coupa.ng/bhyTQ0
Sony TX650
- https://coupa.ng/bhyTRj
3)Mobile
iPhone XR
- https://coupa.ng/bhyTRK
Galaxy S10
- https://coupa.ng/bhyTR8

4) Editing Tools
Macbook Pro 15" 2018 + Final Cut Pro
- https://coupa.ng/bhyTSF


=====================================
▶BGM : Happy - MBB [No Copyright Music] =====================================
비즈니스 및 리뷰 문의
▶e-mail : hi.rickview@gmail.com
소통해요!
▶Instagram : rick.view


Channel: 릭뷰
Tags: 갤럭시노트9, 노트9, 갤럭시, 128, 512, 용량, 비교, 속도, 램차이, 퍼포먼스, 속도비교, 램속도비교, 용량비교, 갤럭시노트9비교, 노트9비교, 아이폰, 스마트폰용량, 선택, 꿀팁, 활용, IT, 리뷰, 핫이슈, 가성비,