NHẠC THIỀN - TĨNH TÂM - AN NHIÊN TỰ TẠI.

Mời các bạn nghe Nhạc Thiền.
- Tĩnh tâm - An nhiên tự tại.

Thiện Duyên.


Channel: nguyen nguyen duc